Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden

Deze onderhavige algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd luiden;

Bevestiging

Schriftelijke melding van SWI aan Koper c.q. Verkoper ter bevestiging van het aangaan van de Overeenkomst, waarmee de Overeenkomst tussen SWI en Koper c.q. Verkoper tot stand komt;

Koopovereenkomst

De bindende afspraken tussen Koper en SWI aangaande de koop en verkoop van (een) Product(en);

Koper

Iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die met een SWI een Overeenkomst aangaat, al dan niet door/middels/op de The SWEX; en/of een koopovereenkomst aangaat met Verkoper door/middels/op The SWEX. In deze Algemene Voorwaarden kan de term “Koper” tevens betekenen de partij die optreedt als opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst van Opdracht;

Overeenkomst

1) een Koopovereenkomst tussen SWI en Koper aangaande de koop/verkoop van (een) Product(en); en/of 2) een overeenkomst tot bewaarneming tussen SWI en Koper c.q. Verkoper; en/of 3) Overeenkomst van Opdracht tussen SWI en Koper c.q. Verkoper op grond waarvan SWI zich verplicht tegen vergoeding bepaalde diensten te verrichten ten behoeve van Koper c.q. Verkoper;

Overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst tot bewaarneming en/of (overige) overeenkomst van opdracht tussen SWI en Koper c.q. Verkoper op grond waarvan SWI zich verplicht tegen vergoeding bepaalde diensten te verrichten ten behoeve van Koper c.q. Verkoper;

Product(en)

Whisky, verpakt/geëmballeerd/opgeslagen, of gemeten in vaten, flessen of anderszins;

SWI

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scotch Whisky International B.V. ‒ alsmede de aan haar gelieerde vennootschappen ‒ gevestigd te Sassenheim, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 51096072, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, optredend als verkoper tevens als opdrachtnemer, alsmede alle voor haar, ten behoeve van uitvoering van een Overeenkomst werkzame en door haar ingeschakelde personen, en houder van een AFM vergunning met registratienummer 12042065;

Toegangsgegevens

De gebruikersnaam, het wachtwoord en/of registratienummer, waarmee Koper c.q. Verkoper toegang verkrijgt tot het beveiligde gedeelte van de Websites;

Verkoper

Iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die op de The SWEX (een) Product(en) te koop aanbiedt en/of verkoopt. In deze Algemene Voorwaarden kan de term “Verkoper” tevens betekenen de partij die optreedt als opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst van Opdracht;

Website(s)

Alle door SWI (althans ten behoeve van SWI) in stand gehouden websites, waaronder (doch niet uitsluitend): www.scotchwhiskyinvestments.com en www.theswex.com.

The SWEX

The SWEX (Scotch Whisky EXchange), een door SWI aangeboden online handelsplatform, beschikbaar op: www.theswex.com

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

i) iedere Overeenkomst en de totstandkoming daarvan;

ii) alle door SWI gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, Bevestigingen, Producten en door SWI verrichte en/of te verrichten diensten;

iii) alle bezoeken aan en al het gebruik dat wordt gemaakt van de Websites door Koper en Verkoper en/of overige bezoekers/gebruikers van de Websites; en

iv) iedere koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper en de totstandkoming daarvan.

2.2 Toepasselijkheid van eventueel door Koper c.q. Verkoper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en de algemene voorwaarden van Koper c.q. Verkoper maken nadrukkelijk geen onderdeel uit van de Overeenkomst.

2.3 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zijn slechts geldig voor zover deze door SWI schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd.

Iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die met een SWI een Overeenkomst aangaat, al dan niet

door/middels/op The SWEX; en/of een koopovereenkomst aangaat met Verkoper door/middels/op de The SWEX. In deze Algemene Voorwaarden kan de term “Koper” tevens betekenen de partij die optreedt als opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst van Opdracht;

Spreek met een expert

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Maak een afspraak met een van onze adviseurs voor een investering op maat.

Investeer in uw toekomst

Laat u terugbellen of maak een afspraak bij ons op kantoor.

Dit kunt u verwachten

  1. Laat uw gegevens achter om teruggebeld te worden of een afspraak te maken.

  2. Na het inplannen van een afspraak danwel een terugbelverzoek, kunt u direct onze brochure downloaden.

  3. Bij het eerste contact bespreekt u uw wensen en mogelijkheden met één van onze experts.

  4. Na het goedkeuren van een offerte en het tekenen van de overeenkomst, begint u met het investeren in whisky.

  5. Er wordt een persoonlijke portefeuille met whisky voor u samengesteld die 24/7 is in te zien.

Bent u op zoek naar ons adres of wilt u direct iemand spreken?

+ 31 252 222 011

Hoe wilt u in contact komen?